Ile kosztuje wycięcie drzewa?

Chcąc usunąć drzewo ze swojej posesji warto pamiętać, aby zrobić to zgodnie z prawem. Nieznajomość przepisów może nas drogo kosztować więc warto dokładnie przyjrzeć się obowiązującym w Polsce przepisom dotyczącym wycinania drzew i krzewów.

Pozwolenie na wycięcie drzew nie dotyczy wszystkich gatunków a jedynie wybranych, w określonym przedziale wiekowym oraz o określonym obwodzie pnia na wysokości 130cm.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku, pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu, na wniosek posiadacza nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
W przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, wówczas do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela. W przeciwnym razie wniosek jest nie ważny.

Wniosek powinien zawierać dane personalne właściciela i posiadacza ziemi, informacje na temat ile drzew chcemy wyciąć, jakiego gatunku jest drzewo oraz jego obwód na wysokości 130 cm, a także przyczynę usunięcia drzewa.
Przykładowy wniosek na pozwolenie na wycięcie drzew znajduje się na stronie Portalu w zakładce Wzory Pism ( Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzewa ).

W przypadku, gdy drzewo znajduje się na działce wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie na wycięcie musi wydać wojewódzki konserwator zabytków. Jeśli działka znajduje się na terenie Krajobrazowego Parku Narodowego lub w granicach Parku Narodowego lub rezerwatu przyrody, zgodę na wycięcie drzew wydaje odpowiednio dyrektor parku narodowego albo organ uznający obszar za rezerwat przyrody.

Kiedy bez kary?
Zgodnie z przepisami, są sytuacje, gdy wycięcie drzew lub krzewów nie grozi konsekwencjami karnymi.
Bez żadnych skutków karnych wycinać można na swojej posesji drzewa owocowe (o ile działka nie znajduje się w rejestrze zabytków lub na terenie parku bądź rezerwatu) a także drzewa lub krzewy rosnące na  plantacjach drzew lub krzewów, o ile wiek ich nie przekracza 5 lat.

Zgodne z Ustawą posiadacz nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia drzewa lub krzewu. Zwolnieni z opłat są ci, którzy uzyskali zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc osoby fizyczne. Zwolnienie obowiązuje również w przypadku wycinania związanego z pielęgnacją drzew rosnących na terenie posiadłości wpisanej do rejestru zabytków, w przypadku gdy nie usunięcie drzewa zagraża bezpieczeństwu lub życiu ludzi, bezpieczeństwu drogowemu czy kolejowemu. Nie płaci się również, za usunięcie drzew, które związane są z ukształtowaniem stosunków wodnych, ochroną przeciwpowodziową, a także za usunięcie topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm, które nie należą do gatunków rodzimych, o ile zostaną zastąpione innymi gatunkami w najbliższym sezonie wegetacyjnym, oraz za drzewa obumarłe.

W innym sytuacjach za usunięcie drzewa wnioskodawca winien jest uiścić opłatę, której stawkę określa załącznik nr 1 Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. Wartość opłaty uzależniona jest od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
 
L.p. Wielkość obwodu pnia w cm Stawki opłat za 1cm w zł
1. do 25 283,66
2. od 26 do50 430,75
3. od 51 do 100 672,38
4. od 101 do 200 1.050,60
5. od 201 do 300 1.575,90
6. od 301 do 500 2.206,26
7. od 501 do 700 2.836,62
8. powyżej 700 3.677,10
 
Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew:
 
L.p. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drewa mironego na wysokości 130 cm
1. topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew 11,37
2. Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona 30,91
3. Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 75,19
4. Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 283,66
 
W przypadku wycięcia drzewa bez pozwolenia, organ władzy, któremu podlegamy wymierzyć może karę w wysokości trzykrotnej ustalonej opłaty. Grzywna może zostać nałożona również w przypadku zniszczenia terenu zielonego czy niewłaściwej pielęgnacji.
 
Kara ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od wydarzenia.
 

Koniecznie zobacz nasze projekty!