Inspektor nadzoru inwestorskiego - obowiązki i prawa

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok inwestora, projektanta i kierownika budowy. Musi posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wykształcenie techniczne, wiedzę z zakresu prawa budowlanego, praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz  być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

Budując dom jako inwestorzy możemy dobrowolnie ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego (ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., D.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118), który będzie reprezentował nasze interesy. W uzasadnionych przypadkach, to znaczy gdy budowany obiekt lub roboty budowlane cechuje wysoki stopień skomplikowania (np. obiekty użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej), a także gdy przewiduje się wpływ na środowisko budowli właściwy organ może nałożyć na nas obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego w decyzji o pozwoleniu na budowę.
Rodzaje wyżej wymienionych obiektów oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Niezależnie przez kogo zostanie ustanowiony, inspektor nadzoru inwestorskiego ma następujące obowiązki (ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., D.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118):

  • reprezentowanie swojego klienta - inwestora przez kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych pod względem jakości, szczególnie zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych z wadami oraz takich, które nie zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jako osoba pełniąca rolę kontrolną ma prawo:

  • wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, odnotowywane w dzienniku budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
  • żądać od kierownika budowy lub kierownika robót sporządzenia poprawek albo ponownego wykonania niewłaściwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

W przypadku gdy ustanowiono kilku inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Ważne!
Nie można łączyć funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego ze względu na konflikt interesów.

Zobacz również: Obowiązki inwestora jako uczestnika procesu budowlanego

Koniecznie zobacz nasze projekty!