Studnia na działce

Budowa studnia na działce może okazać się strzałem w dziesiątkę z kilku względów. Poza możliwością korzystania z niej do celów spożywczych będzie bardzo pomocna przy podlewaniu ogrodu oraz dodatkowo będzie pełnić funkcję ozdobną.

Studnie na działkach, z których pobiera się wodę do spożycia to już rzadkość i najczęściej spotykane są tam, gdzie nie ma dobrze rozwiniętej sieci wodno-kanalizacyjnej. Koszty budowy przyłączy są olbrzymie i jedyny sposób na dostęp do wody to wybudowanie studni. Nierzadko jednak studnie budowane są pomimo dostępu do bieżącej wody. Dlaczego? Bo studnia pozwoli nam na niemałe oszczędności.

Zanim przystąpimy do budowy studni niezbędne będzie wykonanie badań geologicznych, które określą warunki hydrologiczne na naszej działce. Istotne będą informacje na temat poziomu wód gruntowych lub źródeł podziemnych.  W zależności od uzyskanych wyników będziemy mogli wybudować studnie, która będzie odpowiednia dla danego terenu.

Studnie wiercone (głębinowe) – wykonywane mogą być ręcznie lub mechanicznie, a otwór wykonywany jest przy pomocy świdra. Wykonywana jest w sytuacji gdy poziom wód gruntowych zalega w w głębszych warstwach. Do wydobywania wody służy pompa.

Studnia kopana – najpopularniejszy rodzaj studni, wykonywany z kręgów betonowych. Kopana jest ręcznie przez co jej głębokość jest niewielka, a wodę pobiera z najpłytszej warstwy wodonośnej.  Woda z takiej studni może być wydobywana przy pomocy pompy lub ręcznie.

Studnia abisyńska (wkręcana) – wykonuje się ja poprzez wkręcanie bądź wbijanie w grunt rury z filtrem. Rura ta posiada na swoim końcu ostrze w kształcie stożka, który przebija się przez kolejne warstwy gruntu na około 3-7 m. Woda pobierana jest poprzez ręczną dźwignię.

Studnia zgodnie z prawem
Kiedy mamy już wybrany rodzaj studni pozostaje tylko spełnienie norm prawnych. Aby przystąpić do budowy studni niezbędne jest zachowanie kilku podstawowych warunków dotyczących lokalizacji studni. Szczegółowe informacje na temat umiejscowienia studni reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Fot. 1 Studnia wiercona (głębinowa)
Fot. 1 Studnia wiercona (głębinowa)
Fot. 2 Studnia kopana
Fot. 2 Studnia kopana
Fot. 3 Studnia abisyńska (wkręcana)
Fot. 3 Studnia abisyńska (wkręcana)
Zgodnie z rozporządzeniem wymagane warunki co do odległości studni od innych elementów zabudowy są następujące:

  • odległość do granicy działki – 5m,
  • odległość do osi rowu przydrożnego – 7,5m,
  • odległość do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15m,
  • odległość do najbliższych przewodów rozsączających kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologiczne w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30m,
  • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70m.

Uwaga!
Jest możliwość zmniejszenia odległości od studni do granicy z działką poniżej 5 m pod warunkiem, że zachowane zostaną wszystkie pozostałe powyżej warunki.

Obudowa
Studnia, z której woda ma być wykorzystywana do celów spożywczych zgodnie z przepisami musi posiadać taką obudowę, która będzie nieprzepuszczalna, a ponadto nie będzie wykonana z materiałów wpływających negatywnie na jakość wody. Do wykonana obudowy dobrze nadają się betonowe kręgi, które muszą być połączone ze sobą od wewnątrz spoiną na całej wysokości studni, a od zewnątrz do głębokości co najmniej 1,5 m od poziomu terenu.

Wysokość studni 
W zależności od tego czy studnia kopana będzie posiadać urządzenie pompowe czy też nie, jej wysokość powyżej poziomu terenu wygląda następująco:
dla studni bez urządzenia pompowego – co najmniej 0,9 m,
dla studni z urządzeniem pompowym – co najmniej 0,2 m,

Ochrona
Każda studia w celu zapewnienia bezpieczeństwa musi posiadać przykrycie. Pokrywa musi być szczelna i dokładnie przylegać do obudowy, a ponadto musi być wykonana z materiału nieprzepuszczalnego.

Wokół studni
Teren wokół studni kopanej, powinien być wykonany z nawierzchni utwardzonej w pasie o szerokości min. 1 m licząc od zewnątrz studni wierconej i posiadać spadek 2% w kierunku do zewnątrz.
Teren wokół studni wierconej wykonać należy podobnie jak w przypadku studni kopanej z dodatkowym uszczelnieniem przejścia rury studziennej przez nawierzchnię ochronną.


Rys. 1 ÷ Rys 3. - BudownictwoPolskie.pl

Koniecznie zobacz nasze projekty!